0264-598754 scoalaibob@yahoo.com

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Şcoala Gimnazială “Ioan Bob” din Cluj-Napoca  organizează, în  03 DECEMBRIE 2020, concurs pentru ocuparea UNUI  post de  ÎNGRIJITOR.  

Postul este de tip “contractual”, vacant pentru o perioadă nedeterminată.

Condiţii generale de participare:

Pot participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoane care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Au cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Cunoasc limba româna, scris şi vorbit;
 • Au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Au capacitate deplină de exerciţiu;
 • Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime, sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
 • Nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiţii specifice de participare:
 • – pentru funcţiile de îngrijitor– Studii gimnaziale/medii;
 • Dosarele vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
 1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului;
 2. Copie act de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. Copie carnet de muncă, conform cu originalul/ extras din registrul general de evidenţă al salariaţilor sau, după caz, o adeverinţă din care să reiasă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor;
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult o lună anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae (model comun european de curriculum vitae).

Notă: în vederea autentificării copiilor documentelor se vor prezenta și originalele.

Dosarele se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale “Ioan Bob” din Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr.10, între orele 1100-1500, în perioada 09.11.2020 – 20.11.2020 (data limită de depunere a dosarelor).  

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale “Ioan Bob” din Cluj-Napoca sau la telefon 0264/598754; http://scoalabob.ro/

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor constă în:

 1. Proba practică: 03.12.2020, ora 1100;
 2. Interviul: 04.12.2020, începând cu ora 1400.

Notă: Se pot prezenta la această etapă doar acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele din etapa I .

Reprezentant legal,

Director,

Prof. Irina Alexe