0264-598754 scoalaibob@yahoo.com

ANUNŢ POST VACANT

             Şcoala Gimnazială “Ioan Bob” din Cluj-Napoca  organizează, în  21 noiembrie 2019, concurs pentru ocuparea a unui ( 1 ) post de :

 ÎNGRIJITOR – normă întreagă

Postul este de tip “contractual”, vacant pentru o perioadă nedeterminată .

Condiţii generale de participare:

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • Are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • Cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
 • Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exerciţiu;
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • Îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime, sau alte condiţii specifice potrivit postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare:

 • – pentru funcţia de îngrijitor – Studii gimnaziale/medii ;

Dosarele vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată directorului ;
 2. Copie act de identitate;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. Copie carnet de muncă, conform cu originalul/ extras din registrul general de evidenţă al salariaţilor sau, după caz, o adeverinţă din care să reiasă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor;
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. Curriculum vitae (model comun european de curriculum vitae).

Notă : în vederea autentificării copiilor documentelor se va prezenta și originalul.

Dosarele se depun la secretariatul Şcolii Gimnaziale “Ioan Bob” din Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr.10

-Între orele 1100-1300 în perioada 31.10.2019 – 13.11.2019 data limită de depunere a dosarelor.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcoala Gimnazială “Ioan Bob” din Cluj-Napoca – telefon 0264/598754; http://scoalabob.ro/

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor –  constă în:

 1. 21 noiembrie 2019, ora 900–1100 proba practică;
 2. 21 noiembrie 2019, ora 1300 interviul.

Se pot prezenta la această etapă doar acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la probele din etapa I .

Reprezentant legal,

Director

Prof. Irina Alexe